Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД – гр. Плевен през 2018 г. по обособени позиции – дата на публикуване 26.09.2017 г.

 

1. Публикувано в регистър АОП с номер 00371-2017-0001 :

Обявление за сключен договор

дата на публикуване: 23.01.2018 г.

Договор за обществена поръчка, приложение №5

дата на публикуване: 29.12.2017 г.

Протокол

дата на публикуване: 18.12.2017 г.

Доклад

дата на публикуване: 18.12.2017 г.

Решение

дата на публикуване: 18.12.2017 г.

Решение за откриване на процедура ID 817544

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Документация за провеждане на процедура чрез пряко договаряне по реда
на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Техническа спецификация,прил № 1

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Ценово предложение, прил.№ 2

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Техническо предложение,приложение № 3

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител,прил. № 4

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Договор за обществена поръчка, прил.№ 5

дата на публикуване: 30.11.2017 г.

Start typing and press Enter to search